Skip to main content

Taal en rekenen

Onze leerlingen krijgen drie keer in de week les in Nederlands en rekenen. Voor beide vakken geldt dat de leerlingen werken op eigen niveau.
Aan het begin van het jaar wordt naar het niveau van de leerling gekeken om het instapniveau te bepalen.

• Rekenen

In klas 1 en 2 krijgen de leerlingen 3x in de week rekenen. Bij 1 les gaat het over rekenen in de praktijk. Hier leren en oefenen leerlingen met rekenen in alledaagse situaties. Voor de andere lessen gebruiken we de methode Numo en de leerlingen werken op hun eigen niveau mee. Numo is een digitale methode waarin veel verschillende onderdelen van het rekenonderwijs aan bod komen. Een leerling maakt tussentijdse sprongtoetsen om te kijken of de stof voldoende is begrepen. De docent geeft instructies en monitort. In de bovenbouw valt de praktisch rekenles weg.

Ook thuis mag en kan verder gewerkt worden met Numo. Dit is niet verplicht, maar kan wel helpen in de ontwikkeling van dit leergebied. Dit in overleg met de mentor en/ of vakdocent.

• Nederlands

Voor Nederlands gebruiken we ook de digitale methode Numo en net als bij rekenen volgt een leerling zijn/haar eigen leerlijn in zijn/haar eigen tempo. In de klassen 1 en 2 wordt er drie keer in de week aan Numo gewerkt. In 1 les staat (begrijpend) lezen centraal. In de tweede les woordenschat, waarbij ook de woorden uit de praktijkvakken centraal staan en in de derde les besteden we aandacht aan spreek – en luistervaardigheden en spelling. Er is een klassikale introductie en daarna gaan de leerlingen zelfstandig verder op Numo. Ook hier bepalen de sprongtoetsen of een leerling een onderdeel behaald heeft en of hij/zij verder kan.

In de bovenbouw wordt Numo uitgebreid met andere onderdelen, zoals werkwoorden en grammatica. Naast Numo wordt er ook tijd en aandacht besteed aan begrijpend lezen, schrijven, de stage-opdrachten en presentaties.


Thuis mag verder gewerkt worden uit Numo, wel na overleg met de docent. Dit kan zeker een positief effect hebben op de Nederlandse vaardigheden. Het is echter niet verplicht.

• Engels  

De leerling leert tijdens de lessen Engels zich verstaanbaar te maken en de ander te begrijpen. We maken hierbij gebruik van de methode Deviant waarin de leerling ook eenvoudige teksten leest en stukjes leert schrijven. Ook kunnen de leerlingen zelfstandig op eigen niveau werken in Numo.