Skip to main content

Visie en missie

Het team van Oost ter Hout vindt het belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. De school wil een veilige leeromgeving bieden waar je jezelf kunt zijn en waarin medewerkers grote betrokkenheid met leerlingen en hun ouders/verzorgers laten zien. De docenten zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. dat betekenisvol is en op maat voor elke leerling.

Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door veiligheid, rust, duidelijke gedrags- en omgangregels, structuur, acceptatie, normbesef, uitdaging en plezier. Wij leren de leerlingen samen te werken en wij bevorderen hun discipline, gedrag, beroepshouding en sociaal besef. Onder kwalitatief goed onderwijs verstaat Praktijkschool Oost ter Hout: onderwijs met goede opbrengsten, onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden van de leerling en voor leerlingen aantrekkelijk is. Wij geven ons onderwijs vorm vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit betekent dat wij goed in kaart brengen wat de leerling nodig heeft en hoe we hier aan tegemoet kunnen komen door te differentiëren in niveau en tempo. 

Daarnaast moet het onderwijs afgestemd zijn op de voortdurende ontwikkeling in het praktijkonderwijs. Om de kwaliteit van dit onderwijs te blijven realiseren, zorgen wij voor een voortdurende deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. Onze school maakt deel uit van de Dunamare onderwijsgroep. De visie van Dunamare wordt vormgegeven vanuit de kernwaarden professioneel, ambitieus, uitdagend en inlevend. Deze waarden zijn ook vervlochten in de visie en de strategie van Oost ter Hout.

Praktijkschool Oost ter Hout heeft als missie om de leerlingen cognitief en sociaal toe te rusten met de benodigde vaardigheden zodat zij zelfstandig en zelfredzaam kunnen functioneren in de maatschappij en op de (begeleide) arbeidsmarkt.  De school is toegankelijk voor alle leerlingen met een pro-indicatie, ongeacht herkomst of levensovertuiging. 

Deze missie komt voort uit de algemene missie van het praktijkonderwijs.

Werken: functies binnen de arbeidsmark op het gemiddelde niveau van assistent.
Wonen: zo goed als mogelijk zorg dragen voor jezelf en je directe omgeving.
Vrije tijd: het leren omgaan met het zinvol besteden van deze tijd.
Burgerschap: het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving.