Skip to main content

Schoolregels

 

Regels en protocollen

Algemeen

 • Je gaat op een respectvolle manier met elkaar om en spreekt op een respectvolle manier met en over elkaar en over elkaars mening 
 • Je noemt elkaar bij de voornaam
 • Je houdt je aan de regels van het anti-pestprotocol
 • Je verschijnt in nette, schone en fatsoenlijke kleding op school. (geen blote buik zichtbaar, geen spaghettibandjes, geen broeken halverwege de bil of lager, geen badslippers, uitdagende teksten en/of afbeeldingen op kleding). Wij behouden ons het recht om de leerling naar huis te sturen als hier niet aan voldaan wordt
 • Je hoofddeksel is af binnen school (uitgezonderd religieuze hoofdbedekking)
 • Je mobiele telefoon en muziek zijn uit binnen school. Waardevolle spullen, waaronder ook je mobiele telefoon, berg je op in je kluisje
 • Bij constatering dat een leerling toch zijn of haar mobiele telefoon gebruikt binnen de school dan wordt deze ingenomen. Vervolgens worden de ouders ingelicht dat zij de mobiele telefoon kunnen ophalen bij de directie. De leerlingen mogen wel tijdens de pauze uren hun mobiele telefoon buiten gebruiken
 • Je ‘oortjes’ / koptelefoon zijn opgeborgen bij binnenkomst van de school
 • Als je te laat bent meld je je eerst bij de administratie en levert het absentiebriefje bij de docent in
 • Je loopt rustig binnen de school
 • Eten en drinken doe je in de pauze in de aula of buiten
 • Je doet je afval in de prullenbak
 • Kauwgom kauw je alleen buiten het schoolgebouw
 • Wij zijn een rook-, alcohol- en drugsvrije school
 • Je bent vriendelijk, gedraagt je zoals het hoort en zorgt dat we allen trots kunnen zijn op onze school

Buiten het hek

 • Je respecteert de buurt en de mensen die er wonen
 • Je fietst netjes door de straat en houdt deze schoon
 • Voor- en na schooltijd verlaat je zo snel mogelijk de straat
 • Je rookt of vaped niet voor het hek of in de buurt van de poort

Plein

 • Je fietst rustig op de oprijlaan van de school naar de fietsenstalling. Met de scooter stap je meteen bij het hek af en loop je met de scooter naar de stalling. Dit geldt ook als je naar huis gaat
 • Tijdens schooltijd blijf je op het schoolterrein
 • Je blijft uit de buurt van geparkeerde auto’s

Klas

 • We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken
 • Tijdens de praktijklessen draag je de voorgeschreven werkkleding
 • De computer gebruik je alleen voor schoolzaken en met toestemming van een docent
 • Je jas is uit (over stoel, in kluis of aan kapstok), aan het einde van de les mag je je jas aan na toestemming van de docent 
 • Je zit op een stoel of kruk
 • Je tas staat op de grond
 • Je hebt de spullen bij je die je in de les nodig hebt
 • Je mag 1 keer per blokuur naar het toilet (mits anders afgesproken) met toestemming van de docent
 • Bij het toiletbezoek tijdens de les laat je jouw telefoon achter in het lokaal
 • Na de bel verlaat je de klas na toestemming van de docent

Veiligheid en praktijk

 • Je volgt altijd de instructies van de vakdocent op
 • Je draagt de afgesproken werkkleding, werkschoenen en veiligheidsattributen
 • Je gebruikt de machines en gereedschappen alleen als dit door een docent is opgedragen
 • Je gebruikt het lesmateriaal, gereedschap en de machines volgens de instructie van de vakdocent
 • Je bent op de hoogte van het gebruik van de noodvoorzieningen in het lokaal
 • Je hebt een professionele werkhouding tijdens het uitvoeren van de opdracht en je stoort medeleerlingen niet tijdens hun taken

Aula

 • Bij het ophalen van je eten/drinken wacht je rustig op je beurt
 • Je laat de tafel netjes achter en schuift je stoel aan

Buitensport

 • Ben je met de fiets dan mag je met de pont of via de Rustenburgerbrug naar het sportveld
 • Ben je lopend dan moet je de pont nemen naar het sportveld
 • Ben je op de fiets dan fiets je met de docent via de brug naar Olympia Haarlem
 • Na de les kleed je je snel om en verlaat je Olympia Haarlem zo snel mogelijk
 • Op de terugweg mag je wel gebruik maken van het pontje

Stage

 • Als je ziek bent meld je dit zelf of je ouders aan het stagebedrijf en je stagedocent. Je ouders bellen de school en geven jouw absentie door
 • Je bent elke dag op de afgesproken tijd op je stage
 • Je ziet er verzorgd en fris uit en dat geldt ook voor je kleding
 • Je zorgt ervoor dat je de stage overeenkomst laat tekenen
 • Elke week na je laatste stagedag lever je de getekende stageagenda in bij je mentor
 • Je houdt je aan de regels en afspraken van het bedrijf
 • Je gebruikt geen mobiel op de werkvloer. Stop deze in een kluisje of zet ‘m op stil
 • Je overlegt met jouw stagebegeleider van het bedrijf of je informatie of foto’s op social media mag zetten 
 • Je bespreekt met de stagebegeleider over de werkzaamheden die je gaat uitvoeren
 • Je stage is pas afgelopen als dit met je stagedocent en je stagebegeleider is afgesproken
 • Je kunt alleen stage lopen met een geldig stage contract
 • Als er iets is, wat je niet prettig vindt op je stage, bespreek je dit met je stagedocent of met je mentor
 • Als je stageperiode afgelopen is bedank je alle collega’s, je stagebegeleider en de chef voor het feit dat je bij hen stage hebt mogen lopen
 • Wanneer je onvoldoende functioneert op je stage of zelf je stage, zonder overleg met je stagedocent, afbreekt blijf je op je stagedagen tot 16:15 uur op school

Verzuimbeleid en te laat komen

De leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het rooster te volgen. Een leerling heeft alleen dan verlof om lessen te verzuimen als de directeur of diens vervanger dit heeft toegestaan. Het verzoek daartoe moet door ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk worden ingediend.

Als een leerling ziek is, moet dit door de ouder(s)/verzorger(s) vóór 08.30 uur bij de administratie gemeld worden. Roze absentiebriefjes zijn noodzakelijk wanneer een leerling wegens ziekte, controle of tandarts etc. niet kan deelnemen aan de lessen of stage. In deze absentiebriefjes moet nauwkeurig staan waarom een leerling niet kan of heeft kunnen deelnemen aan de lessen en op welke datum. Deze absentiebriefjes zijn af te halen bij de administratie of te downloaden van onze site.

Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente in te lichten. Een leerling die te laat komt, blijft na het einde van de lessen één lesuur na bij de mentor.

Schorsing en verwijdering

Wanneer een leerling grensoverschrijdend, respectloos en /of zelfbepalend gedrag vertoont, zoals schreeuwen, schelden, seksuele uitingen in woord/gebaar of daad, vernielen van andermans eigendommen, discriminerende opmerkingen of brutaal gedrag, ongeoorloofd verlaten van het schoolterrein, zodanig dat de veiligheid en rust van de leerling, medeleerling en/of personeel in gevaar komt, wordt de leerling door de directie geschorst. Dit geldt ook als een leerling op het schoolterrein rookt, vaped, alcohol drinkt en drugs gebruikt. Wij zijn immers een rook- en alcoholvrije school. De volgende instanties worden direct door de directie van de schorsing op de hoogte gebracht: 

 • Ouder(s)/verzorger(s) 
 • Het College van Bestuur
 • Inspectie van het Onderwijs

Na de schorsing volgt eerst een gesprek met de leerling, diens ouder(s)/verzorger(s)/voogd. Hierna kan de leerling eventueel de lessen weer volgen. Wanneer de situatie niet naar behoren is veranderd, kan de directie besluiten de leerling verlengd te schorsen.

DEFINITIEVE VERWIJDERING

 Na drie keer te zijn geschorst wordt een procedure tot definitieve verwijdering van school in werking gesteld. Van het voornemen tot definitieve verwijdering worden de volgende instanties in kennis gesteld:

 • Ouder(s)/verzorger(s)
 • Het College van Bestuur
 • Bureau leerplicht Inspectie van het Onderwijs
 • Het Samenwerkingsverband

De school heeft de verplichting de leerling nog tot maximaal 8 weken een lesplaats te bieden en gedurende die tijd, in overleg met ouder(s)/verzorger(s), naar een passende oplossing te zoeken (bijvoorbeeld een andere onderwijsinstelling of werktraject). Mocht dit niet te realiseren zijn, dan zal aan de inspecteur van onderwijs toestemming voor definitieve verwijdering gevraagd worden.
De directie kan besluiten om de leerling verlengd te schorsen. De leerling krijgt van de mentor huiswerk mee, dat twee keer per week wordt nagekeken en vernieuwd. Tijdens een schorsing komt de leerling niet op of in de buurt van de school. Huiswerk inleveren gebeurt op afspraak met de mentor, ruim na schooltijd als alle leerlingen het terrein hebben verlaten

Klachtenregeling bij schorsing en verwijdering

Het kan voorkomen dat ouder(s) / verzorger(s), leerling of andere betrokkenen een klacht hebben over zaken betreffende de school. In principe is de directeur de eerst aangewezene om de schriftelijke klacht in behandeling te nemen.
Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan men zich schriftelijk wenden tot het College van Bestuur van de Dunamare onderwijsgroep: Postbus 4470, 2003 EL te Haarlem.
Zie ook:  http://praktijkschoolhaarlem.nl/images/PDF/AlgemeneKlachtenregelingDunamareOnderwijsgroep.pdf

Vertrouwenspersoon

Oost ter Hout heeft twee vertrouwenspersonen. De leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich wenden tot mevrouw Wientjens of de heer Kneepkens. Zij kunnen helpen of verder verwijzen naar de instanties die het probleem kunnen behandelen.

Veiligheidsvoorschriften

Praktijkonderwijs is veel doen, werken met machines en apparatuur. Om alles goed en veilig te laten verlopen, zijn er veiligheidsafspraken en een ieder is verplicht zich aan die afspraken te houden. Leerlingen dragen in de praktijklokalen beschermende kleding en veiligheidsschoenen.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen goed uitgerust aan een taak beginnen. Ouders spelen hierin een grote rol.

Bedrijfshulpverlening

De school heeft ruim voldoende bedrijfshulpverleners (m/v). Zij hebben een erkend certificaat BHV.
De BHV oordeelt bij ongevallen of de hulpverlening intern zal plaatsvinden of doorverwijzing naar een ziekenhuis (afdeling spoedeisende hulp) noodzakelijk is. Bij inschrijving wordt aan iedere ouder(s)/verzorger(s) een schriftelijke toestemming gevraagd voor eventuele behandeling in een ziekenhuis.
Er is een AED aanwezig op onze school.

Brandpreventie

In elk lokaal is een ontruimingsplan op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig. De school is voorzien van de benodigde brandblussers, branddekens en brandslangen op duidelijk zichtbare plaatsen.

Bedrijfsveiligheid

In verband met de bedrijfsveiligheid wordt jaarlijks de hele school door de directeur en een BHV’er gecontroleerd en daar waar de veiligheid van de school in het geding is, worden passende maatregelen getroffen. In het schooljaar 2022-2023 wordt weer een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) uitgevoerd. Hieruit volgt altijd een plan van aanpak. Deze aanpak en de resultaten ervan worden door de arbeidsinspectie gecontroleerd.

Veiligheidsvoorschriften in de lokalen

 • Een leerling mag het lokaal uitsluitend betreden als de docent aanwezig is
 • In de praktijklessen dragen de leerlingen de voorgeschreven kleding
 • De leerling mag pas na toestemming van de docent werken met een oven, fornuis, naaimachine, handgereedschap, gymnastiektoestellen, machines voor mechanische en bouwtechniek
 • Het is voor de leerling verboden zelfstandig aan de apparatuur veranderingen aan te brengen
 • Het dragen van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen is in de lessen metaal- en bouwtechniek, groen en consumptief verplicht
 • Indien noodzakelijk is gehoorbescherming en stofmasker aanwezig
 • Elke leerling begint uitgerust aan een opdracht

Kledingvoorschriften

In de praktijklessen dragen de leerlingen de voorgeschreven praktijkkleding:

 • Mechanische en bouwtechniek overall en veiligheidsschoenen met stalen neuzen
 • Groen overall en veiligheidsschoenen met stalen neuzen
 • Consumptief wit T-shirt en veiligheidsschoenen met stalen neuzen
 • Lichamelijke Opvoeding gymkleding en gymschoenen (géén zwarte zolen)
 • Beeldende vorming overall en veiligheidsschoenen met stalen neuzen
 • Algemene techniek overall en veiligheidsschoenen met stalen neuzen
 • Zorg en welzijn overjasje

Voorschriften gebruik elektronische communicatiemiddelen

Afspraken over het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zijn vastgelegd in het reglement voor gebruik van elektronische communicatiemiddelen. In dit reglement is de wijze van omgaan met e-mail en internetgebruik vastgelegd. Dit reglement is bindend voor alle scholen die vallen onder Dunamare onderwijsgroep, dus ook voor Oost ter Hout.
Te allen tijde dient de bescherming van de privacy van personen gewaarborgd te zijn. Het gebruik van internet door leerlingen is uitsluitend toegestaan ten behoeve van het onderwijs en in aanwezigheid van de docent.